DBC DIGITAL

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Hvad er ISBN?

ISBN er et internationalt system, der muliggør entydig identifikation af publikationer ved hjælp af tildeling af et standardbognummer til hver publikation der aldrig må ændres eller genbruges til andre publikationer.

Altså én publikation - ét ISBN.

ISBN kan vederlagsfrit kombineres med det internationale EAN-varekodesystems numre og optisk læsbare stregkodesymboler til ISBN/EAN.

Landenummeret er tildelt fra det internationale ISBN-sekretariat www.isbn-international.org/, som har ansvaret for koordinering af systemet landene imellem.


Hvordan er nummeret opbygget?

Alle standardbognumre består af 13 cifre, der inddeles i følgende 5 grupper:


isbn eksempel


"ISBN" betyder internationalt standardbognummer.

"978 + 979" og "87" angiver, at bogen er udgivet i Danmark.

Forlags- og titelnummer er af variabel længde, men udgør altid 7 cifre tilsammen i danske standardbognumre.

Kontrolcifferet er en tilføjelse til det egentlige nummer. Dets funktion er at sætte edb-anlæg i stand til at afsløre fejlskrevne numre.

 

Hvorfor flere forlagsnumre?

Når en forlagsrække er opbrugt, og man har behov for flere ISBN-numre, får man tildelt et NYT forlagsnummer med dertil hørende sekvenser.

Da der er et specielt system, der udtrækker numrene, kan man ikke tilføje flere sekvenser til et eksisterende forlagsnr.


Er det nødvendigt at få ISBN?

Nej, der er intet lovkrav om, at publikationer der udgives i Danmark skal tildeles ISBN.


Hvem behøver ISBN?

Alle forlag/udgivere, også ikke erhvervsmæssige udgivere af: publikationer (også i mikroform), elektronisk lagrede publikationer, netpublikationer, lydbøger og andre publikationer i lydform (fx sprogkurser og instruktionsbånd) samt undervisnings-/instruktionsfilm på dvd'er og videoer og andre billedmaterialer (fx dias)
Endvidere nummereres enkelte bind af årspublikationer og serier, selv om de som periodikatitler også har fået tildelt ISSN (internationalt standardperiodikanummer), som administreres af:
Det Kongelige Bibliotek, ISSN-Kontoret, E-mail: issn@kb.dk, URL:www.kb.dk/


Følgende kategorier får ikke ISBN:

Musikalier (noder),
Musik-cd'er,
DVD (spillefilm m.v.),
Ph.d.-afhandling,
aviser og tidsskrifter,
småtryk under 17 sider uden for boghandelen,
papirvarer, såsom
løse kort og plancher,
kunstmapper, kalendere,
bøger beregnet til udfyldning,
opgavesæt i løse blade
samt malebøger

Jeg er ikke en forlægger – kan jeg modtage et ISBN?

Ja. ISBN tildeles ethvert firma, enhver institution, forening eller privatperson med forretningssted i Danmark (herunder Grønland).


Hvis jeg ændrer prisen på min publikation, skal jeg så tildele den et nyt ISBN

Nej.


Kræver en ændring af formatet et nyt ISBN?

Ja, forskellige formater kræver særskilte ISBN.


Jeg udgiver en publikation på et fremmedsprog. Skal den have et ISBN fra det land, der svarer til sproget?

Nej. Det er det land, hvor forlæggeren er bosiddende, der bestemmer landenumret ikke publikationens sprog.


Jeg reviderer en publikation. Kræver dette et nyt ISBN?

Ja, ændring af teksten bortset fra trykfejl kræver et nyt ISBN.


Kræver et genoptryk uden ændring af teksten eller indbindingen et nyt ISBN?

Nej. Det oprindelige ISBN skal bibeholdes.


Jeg ville gerne benytte et nyt ISBN af markedsføringsgrunde. Er det muligt?

Nej, ikke hvis der ikke er nogen ændring af teksten, formatet eller indbindingen.


Jeg genoptrykker en publikation og ændrer prisen. Er et nyt ISBN påkrævet?

Nej. Et genoptryk, ligegyldigt om prisen er blevet ændret eller ej, kræver ikke nyt ISBN.


Jeg udgiver en publikation sammen med en anden forlægger. Hvis ISBN bør optræde på publikationen?

I tilfælde af en fælles udgivelse er begge forlæggere berettiget til at have et ISBN på publikationen. Det bør gøres klart, hvilket ISBN der identificerer hvilken forlægger. Men hvis kun den ene forlægger vil ligge inde med et lager og stå for distributionen af publikationen, anbefales det at kun ISBN fra den forlægger, der står for distributionen optræder på bagsiden af publikationen.


Jeg udgiver en serie af publikationer. Skal jeg have et ISBN eller et ISSN?

De enkelte publikationer i serien skal tildeles et ISBN. F.eks. skal Harry Potter bøgerne have ISBN.


Jeg udgiver en enkelt årgang af en publikation. Skal jeg have et ISBN eller et ISSN?

Nej. De enkelte publikationer skal IKKE tildeles et ISBN men et ISSN, da de bliver betragtet som periodika.


Har jeg brug for et nyt ISBN når jeg genudgiver en publikation med en ny titel?

Ja, en ny titel kræver et nyt ISBN.


Jeg er ved at overtage et andet firma der allerede har et ISBN forlagsnummer. Alle fremtidige publikationer vil blive udgivet under mit navn. Kan jeg gennummerere alle det andet forlags titler?

Ja, når publikationerne genudgives under nyt forlagsnavn skal der tildeles nyt ISBN, da ISBN ikke bare identificerer selve publikationen, men også forlaget.


Hvad sker der hvis jeg har brugt de tildelte numre?

Så skal der tildeles et nyt forlagsnummer, evt. med en større kvote, da et forlagsnummer ikke kan udbygges med flere numre.


Kræver forskellige formater af en elektronisk publikation (f.eks. PDF eller HTML) separate ISBN?

Forskellige formater af en elektronisk publikation anses som separate publikationer og skal derfor identificeres af hver deres ISBN såfremt formaterne er separat tilgængelige.


Min publikation udkommer både som trykt og online. Hvordan forholder jeg mig til ISBN?

Der skal bruges 2 ISBN – 1 til den trykte og 1 til onlineversionen (afhængig af hvor mange forskellige formater den laves i). Man kan med fordel benytte den samme master til alle udgivelserne. Og der skal så tydeligt stå i udgivelsen, hvilket ISBN der anvendes til hvad.

F.eks.
ISBN trykt : 978-87-552-0728-8
ISBN PDF : 978-87-552-0729-5


Glemt at trykke ISBN i publikationen. Hvad gør jeg?

Er publikationen trykt, og man har opdaget, at man ikke har fået ISBN/Stregkode med, anbefaler vi, at man på omslagets bagside samt evt. i kolofonen påklistre en label. Dette gælder kun nye udgivelser og ikke udgivelser, man overtager fra et andet forlag.

 

Hvordan finder jeg min liste?

Hvis du har fået tildelt et ISBN og dermed et forlagsnummer, kan man finde listen over de tildelte ISBN-numre på ISBN’s hjemmeside under menupunktet ”ISBN Lister”

 

Hvordan kan jeg se, hvilke ISBN-numre, jeg har brugt?

På ISBN’s hjemmeside under menupunktet ”Find din ISBN Lister” www.isbn.dk/isbn_liste kan man se, hvilke ISBN-numre forlaget har fået tildelt, og hvis Dansk Bogfortegnelse har haft bogen til registrering fremgår det på listen som ”Er brugt

I skal dog være opmærksom på, at nummeret først bliver markeret med Er brugt”, når Dansk bogfortegnelse har modtaget publikationen til registrering.


Stregkoder

ISBN-numret kan omdannes til en EAN-stregkode (EAN-13), her er det det 13-cifret EAN nummer fra ISBN-listen som skal bruges. Hjælp til generering af stregkoden fås her. www.gs1.dk/gs1trade-services/gs1trade-barcode/

Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i DBC Digital. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.